Privacy Policy

Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten 

Persoonsgegevens van patiënten wordt door Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces; 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De behandelovereenkomst 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Geslacht; 
 • Geboortedatum; 
 • Gezondheidsgegevens; 
 • Verzekeringsgegevens; 
 • BSN; 
 • ID, paspoortnummer of rijbewijsnummer; 

Uw persoonsgegevens worden door Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 
 • 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners 

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn: 

 • Verwijzing; 
 •  Terugkoppeling i.v.m. DTF 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Praktijkadres / instellingadres 
 • E-mailadres; 
 • Telefoon; 
 • AGB; 

Uw persoonsgegevens worden door Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD); 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken; 
 • Het verwerken van declaraties 

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een 

dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Minderjarigen 

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

– Alle personen die namens Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen; 
 • Ik pseudonimiseer en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • Ik test en evalueren regelmatig deze maatregelen; 
 • James Software B.V. heeft haar algemene voorwaarden met ingang van 17 april 2018 aangepast aan de AVG. Het artikel met betrekking tot de Wet op de persoonsgegevens is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming. De inhoud van dit artikel voldoet aan de eisen die de verordening stelt aan de verwerkersovereenkomst welke tussen verantwoordelijke en verwerker gesloten moet worden. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op! 

Contactgegevens 

Bekkenfysiotherapie Mea Ligthart 
Piet Ottstraat 1
1741 NW  SCHAGEN
Telefoon : 06 – 8321 9979 
E-mail : info@bekkenfysiotherapie-ligthart.nl